Skip links

Политика за защита на личните данни

Съгласно Общия Регламент на ЕС за защита на личните данни (GDPR) личните данни представляват:

“Всякаква информация, свързана с идентифицирано или подлежащо на идентификация физическо лице (“субект на данните”); физическо лице, което може да бъде идентифицирано, е човек, който може да бъде идентифициран пряко или косвено, по-специално чрез посочване на идентификатор като име, ЕГН, данни за местоположението, онлайн идентификатор или един или повече фактори, специфични за физическата, физиологичната, генетична, умствена, икономическа, културна или социална идентичност на това физическо лице “.

Bankya Hill Residence обработва лични данни по прозрачен и добросъвестен начин;

Личните Ви данни се обработват за конкретни, изрично указани и законни цели, в съответствие с действащото законодателство;

Лични данни се обработват от нашия сайт, с цел предоставяне на по-добри продукти и услуги на потребителите, които да са съобразени с техните потребности;

Предприемаме и необходимите мерки, за да осигурим сигурността на личните данни, които обработваме.

  • Съобщаваме на потребителите какви лични данни събираме, както и защо и как го правим;
  • Обработваме лични данни само за законни цели. Освен ако сме задължени да ги съхраним в съответствие с приложимото законодателство, обработката на лични данни няма да надхвърли периода, необходим за постигането на тези цели;
  • Зачитаме правата, които потребителите имат по силата на законодателството за защита на личните данни;
  • За да защитим личните данни на нашите потребители от незаконни форми на обработване, въвеждаме необходимите технически и организационни мерки;

Личните данни се обработват в съответствие с действащото законодателство.

This website uses cookies to improve your web experience.
Виж повече